بخش فروش و بازاریابی صنایع غذایی محمدپور از دو واحد تشکیل شده است.

1- واحد توزیع و فروش محصولات :

این واحد با توزیع محصولات به عاملین فروش شرکت در مناطق مختلف کشور و همچنین کشورهای منطقه  اقدام به فروش

محصولات شرکت می کند.

2-  واحد تحقیقات بازار :

این واحد با شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان و همچنین شناسایی بازارهای هدف  فعالییت می کند.

رسالت شرکت:

رسالت صنایع غذایی محمدپور رسیدن به بالاترین درجات کیفیت و تنوع  در محصولات با مناسبترین قیمت برای ارائه به مشتریان.

با شعار، فروش پایان معامله نیست آغاز یک تعهد است.